Verklaring over samenwerking voor een snellere duurzame digitale transformatie in Europese steden en gemeenschappen

Als beleidsmakers op alle overheidsniveaus en organisaties zijn wij, samen met netwerken van zowel grote als kleine steden en gemeenschappen1, van mening dat nauwe samenwerking door middel van meerlagig bestuur in de EU en cocreatie met burgers essentieel zijn voor onze opdracht om onze steden en gemeenschappen om te vormen tot slimme en duurzame plaatsen waar mensen graag wonen en werken. We streven naar een samenhangend en digitaal Europa, waarin elke gemeenschap kan meegenieten van de economische en sociale voordelen van deze transformatie en waarin niemand achterblijft2. Daarom benadrukken wij dat, willen we dit doel bereiken, er zowel publiek als privaat voldoende moet worden geïnvesteerd in digitale diensten, technologieën, infrastructuur en vaardigheden.

Nu onze steden en gemeenschappen met steeds meer uitdagingen kampen, is deze verklaring een belangrijke stap om op een “Europese manier” te starten met de digitale transformatie van steden en gemeenschappen. Deze aanpak zal het technologische leiderschap in de EU veiligstellen en tegelijk de Europese waarden, diversiteit en individuele digitale rechten waarborgen.

Hoewel een aantal initiatieven3 succesvolle en innovatieve digitale oplossingen heeft opgeleverd4, blijft het effect ervan op de samenleving als geheel beperkt en ongelijk verdeeld over de EU. Deze oplossingen moeten breed worden toegepast en worden opgeschaald, zodat onze steden en gemeenschappen geholpen worden bij de verwezenlijking van hun klimaatdoelstellingen en de verkleining van hun ecologische voetafdruk. Zo wordt burgerparticipatie aangemoedigd en worden alle soorten ondernemingen geholpen goed te gedijen, ook startende, kleine en middelgrote. Het wordt tijd dat alle bestuursniveaus in de EU de krachten bundelen om digitale oplossingen op te schalen, zodat de levenskwaliteit van ten minste 300 miljoen Europeanen tegen 2025 is verbeterd5. Als we regio’s, steden en gemeenschappen aanmoedigen om gezamenlijk overeengekomen digitale oplossingen te gebruiken, zal dit de digitale kloof helpen dichten, de ongelijkheid verminderen en tot een sterkere territoriale cohesie leiden.

Digitale oplossingen op basis van lokaal gegenereerde data zijn de sleutel om burgers en bedrijven beter onderbouwde, innovatieve en hoogwaardige diensten aan te kunnen bieden. Dit zijn onder meer oplossingen voor slimme stedelijke mobiliteit, energie-efficiëntie, duurzame huisvesting, digitale overheidsdiensten en burgergeleide governance. Het publiek zal deze systemen alleen vertrouwen als de data verantwoord worden gebruikt via digitale platforms en als kwaliteit, veiligheid en privacy worden gewaarborgd.

Grens- en sectoroverschrijdende samenwerking zal voor meer innovatie zorgen en steden en gemeenschappen in staat stellen efficiënte en kosteneffectieve diensten te ontwikkelen waarin de burger centraal wordt gesteld. Daarom draait deze verklaring om de invoering en opschaling van open, interoperabele, sector- en grensoverschrijdende platforms ter bevordering van de digitale transformatie. Zo zal worden bijgedragen tot de technologische soevereiniteit van de EU en de cocreatie van digitale oplossingen die onze steden en gemeenschappen niet vastketenen aan specifieke technologieën.

De ondertekenaars onderschrijven de volgende beginselen6:

 • een aanpak die de burger centraal plaatst;
 • een door steden geleide aanpak op EU-niveau;
 • de stad als een burgergestuurd en open innovatie-ecosysteem;
 • ethische en maatschappelijk verantwoorde toegang tot en gebruik, uitwisseling en beheer van data;
 • technologieën als belangrijke aanjagers;
 • interoperabele digitale platforms op basis van open normen en technische specificaties, applicatieprogramma-interfaces (API’s) en gedeelde datamodellen.

De ondertekenaars verbinden zich ertoe duurzame maatregelen uit te werken om:

Op financieel vlak:

 • op vrijwillige basis bij te dragen aan een gezamenlijk investeringsplan om bestaande digitale oplossingen op grote schaal in de EU te gebruiken7;
 • de synergieën tussen Europese, nationale, regionale en lokale fondsen te optimaliseren;
 • de investeringen uit EU-fondsen en -programma’s in de lokale digitale transformatie te versterken om te zorgen voor een inclusief en duurzaam Europa;
 • gemeenschappelijke praktijken inzake overheidsopdrachten te gebruiken zodat specificaties gezamenlijk worden vastgesteld en de kosten van investeringen in succesvolle digitale platforms en aanverwante technologieën omlaag worden gebracht.

Op technisch vlak:

 • een gezamenlijk overeengekomen lijst van normen en technische specificaties te gebruiken om er voor te zorgen dat data, systemen en platforms interoperabel zijn tussen steden en gemeenschappen en leveranciers overal ter wereld8;
 • belangrijke aanjagers van digitale stedelijke oplossingen — zoals data, infrastructuur en diensten — beschikbaar te stellen voor iedereen;
 • een gemeenschappelijke marktplaats te gebruiken voor het delen van data, digitale diensten en oplossingen tussen steden en gemeenschappen.

Op juridisch vlak:

 • te beoordelen welke wetgevingsmaatregelen nodig zijn om steden en gemeenschappen een gemeenschappelijk EU-kader voor sector- en grensoverschrijdende digitale oplossingen te bieden (bijvoorbeeld: eID9-regelingen)

Op het vlak van onderwijs en capaciteitsopbouw:

 • de bestuurlijke capaciteit te ontwikkelen om optimaal te profiteren van de digitalisering en om afhankelijkheid van één technologie of leverancier te voorkomen;
 • nieuwe ontwerpbenaderingen, waarbij de burger centraal wordt gesteld, te ontwikkelen als nieuwe competentie voor beleidsvorming;
 • te bepalen welke nieuwe vaardigheden overheden en bedrijven nodig hebben, en ervoor te zorgen dat mensen deze vaardigheden verwerven;
 • ervoor te zorgen dat burgers de nodige digitale opleidingen krijgen en vaardigheden aanleren zodat zij kunnen profiteren van oplossingen voor slimme steden en kunnen deelnemen aan de besluitvorming;
 • een cultuur te ontwikkelen waarin het ontwerp en de toepassing van slimme en duurzame lokale oplossingen op een creatieve, participatieve en sectoroverschrijdende manier worden benaderd;
 • activiteiten te bevorderen en te coördineren waardoor succesvolle digitale oplossingen kunnen worden opgeschaald (zoals informatie-uitwisseling, communicatie, verspreiding en consultancy);
 • kansen voor een snellere uitrol aan te grijpen, bijvoorbeeld met digitale-innovatiehubs10.

Op het vlak van monitoring en meting:

 • te helpen met de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een kader op basis van bestaande methodologieën11 om de voordelen voor burgers, overheden, ondernemingen en andere belanghebbenden op lokaal niveau te meten en te monitoren.

In het eerste kwartaal van 2020 wordt een stuurgroep voor meerlagig bestuur opgezet om voortgang te boeken met betrekking tot de bovengenoemde verbintenissen en ervoor te zorgen dat deze tegen 2025 worden bereikt. Deze stuurgroep zal de krachten en middelen van de belanghebbenden bundelen en hun onderlinge dialoog en samenwerking verbeteren om de duurzame digitale transformatie van steden en gemeenschappen te versnellen.

 


 

Promoted by

 • 1. EUROCITIES – het netwerk van grote Europese steden; Open and Agile Smart Cities (OASC); European Network of Living Labs (ENoLL).
 • 2. Zoals wordt gesteld in het advies van het Comité van de Regio’s: “Digitaal Europa voor iedereen: slimme en innovatieve oplossingen in de praktijk” (2019).
 • 3. Zoals daar zijn: het Europees innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenschappen (EIP SCC), het Digital Transition Partnership of the Urban Agenda for the EU (DTP UA), het Smart Cities Information System (SCIS), Horizon 2020-projecten zoals de Lighthouse-projecten en de grootschalige proefprojecten voor het internet van de dingen, innovatieve stedelijke acties, het URBACT-programma, het cohesiebeleid van de EU en het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) en de bijbehorende gemeenschappen, de Digital Cities Challenge (in een volgende fase gaat in januari 2020 de “100 Intelligent Cities Challenge” van start) en de verklaring van samenwerking inzake digitale transformatie en slimme steden, ondertekend door de burgemeesters van alle deelnemende steden, het actieplan inzake e-overheid 2016-2020 en de ministeriële verklaring inzake e-overheid van Tallinn (2017).
 • 4. De eerste versie van de lijst is opgenomen in de bijgevoegde inputpaper en kan worden uitgebreid.
 • 5. Zoals staat in het memorandum van overeenstemming “Towards Open urban Platforms for Smart Cities and Communities’, EIP SCC, algemene vergadering, 21 mei 2015 (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/memorandum-understanding-towards-open-urban-platforms-smart-cities-and-communities).
 • 6. In de bijgevoegde inputpaper worden deze beginselen volledig beschreven.
 • 7. Met volledige eerbiediging van de juridische en financiële verplichtingen van de ondertekenaars.
 • 8. De eerste versie van de lijst is opgenomen in de bijgevoegde inputpaper en kan worden uitgebreid.
 • 9. Bouwsteen van de Connecting Europe Facility voor elektronische identificatie (eID) (https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eID).
 • 10. Een digitale-innovatiehub is één enkele organisatie of een gecoördineerde groep van organisaties die ondernemingen en/of overheden bijstaan in hun digitale transformatie door hen toegang te bieden tot technische expertise en experimenten (“testen alvorens te investeren”), alsook tot innovatiediensten zoals financieringsadvies, opleidingen en de ontwikkeling van vaardigheden. Meer info op https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs.
 • 11. Bijvoorbeeld: De index van de digitale economie en samenleving (DESI) is de samengestelde index waarin relevante indicatoren inzake digitale prestaties in de EU worden samengevat en waarin de ontwikkeling van de EU-landen op het vlak van digitale competitiviteit wordt gevolgd (https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations); met het zelfbeoordelingsinstrument van de Digital Cities Challenge werd de technologische transformatie van de steden gemeten aan de hand van acht dimensies: https://www.digitallytransformyourregion.eu/assess-your-citys-digital-maturity
 • 12. EUROCITIES-beginselen inzake gegevens van burgers (http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES_citizen_data_principles_final.pdf) en de Cities Coalition for Digital Rights (https://citiesfordigitalrights.org).
 • 13. https://living-in.eu/sites/default/files/files/Consolidated-Report-on-Tech-Specs-v2.pdf
 • 14. https://www.etsi.org/technologies/smart-appliances
 • 15. https://oascities.org/wp-content/uploads/2019/06/OASC-MIMs.pdf
 • 16. https://www.din.de/en/about-standards/din-spec-en/wdc-beuth:din21:281077528
 • 17. http://espresso-project.eu
 • 18. http://onem2m.org
 • 19. https://synchronicity-iot.eu/tech
 • 20. https://www.fiware.org/developers
 • 21. https://www.digitallytransformyourregion.eu/assess-your-citys-digital-maturity
 • 22. https://www.digitallytransformyourregion.eu/sites/default/files/2019-03/DCC%20Guide%20for%20Self%20Assessment%20Tool.pdf
 • 23. https://www.digitallytransformyourregion.eu/sites/default/files/2019-08/City%20Digital%20Transformation%20Handbook.pdf
 • 24. https://www.digitallytransformyourregion.eu/sites/default/files/2017-10/Blueprint%20for%20cities%20and%20regions%20as%20launch%20pads%20for%20digital%20transformation.pdf
 • 25. https://www.crtm.es/media/444202/opticities_transferability_handbook_web.pdf
 • 26. https://eu-smartcities.eu/sites/default/files/2018-03/EIP%20Humble%20Lamppost%20v1.pdf
 • 27. https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Building+Blocks
 • 28. https://synchronicity-iot.eu/
 • 29. https://european-iot-pilots.eu
 • 30. https://organicity.eu/wp-content/uploads/2018/06/Organicity-Playbook_2018-1.pdf
 • 31. http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/CITYkeysD14Indicatorsforsmartcityprojectsandsmartcities.pdf
 • 32. https://eu-smartcities.eu/news/smart-city-guidance-package